Vizarea actelor de studii pentru plecarea în străinătate


Prin procedura de vizare se verifică și se certifică autenticitatea și legalitatea actului de studiu şi a înscrisurilor de pe acest act. Procedura de vizare se aplică numai pentru statele care solicită, pe bază de reciprocitate, apostilarea sau supralegalizarea.Vă recomandăm să luaţi legătura cu autorităţile competente din ţara de destinaţie care se ocupă de recunoaşterea studiilor. Datele de contact le puteţi găsi pe paginile web ENIC-NARIC ale reţelei centrelor naţionale de recunoaştere şi echivalare a diplomelor.Dacă plecaţi în statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, după vizare veţi efectua apostilarea actelor de studii la Instituțiile Prefectului.Dacă plecaţi în statele care nu sunt semnatare ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, după vizare veţi efectua supralegalizarea actelor de studii la Ministerul Afacerilor Externe.
Vizarea actelor de studii din învăţământul preuniversitar
Procedura de vizare pentru actele de studii din învăţământul preuniversitar se realizează de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi inspectoratele şcolare judeţene.
Vizarea actelor de studii din învăţământul superior
Actele de studii din învăţământul superior care pot fi vizate:
-Diplomele de studii superioare (licenţă, masterat şi doctorat) sau adeverinţele de absolvire (licenţă şi masterat),
-Foaia matricolă, Suplimentul la Diplomă sau situația școlară (anexă la diploma de studii),
-Programa analitică (anexă la diploma de studii),
-Certificatul de pregătire didactică,
-Certificat an pregătitor,
-Adeverinţă pentru rezultatele obţinute la examenul de licenţă,
-Adeverinţă care atestă calitatea de student pentru cetăţenii europeni,
-Adeverinţă de finalizare a studiilor.
Dosarul pentru vizare cuprinde următoarele documente:
-Cerere adresată ministrului educaţiei naţionale, prin care se solicită vizarea actului de studii:documentul tipizat poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/formular_vizare.pdf se semnează după verificarea actelor (model completat);
Actele de studii pentru care se solicită aplicarea vizei în ORIGINAL şi în copie simplă:
-diploma,
-adeverinţă de finalizare a studiilor (dacă este cazul),
-suplimentul la diplomă, foaia matricolă sau situația școlară (dacă este cazul),
-rezultatele de la examenul de licenţă (dacă este cazul),
-certificatul de pregătire a personalului didactic (dacă este cazul),
-suplimentul la certificatul de pregătire a personalului didactic (dacă este cazul),
-certificat an pregătitor (dacă este cazul),
-programa analitică (dacă este cazul): în cazul în care se solicită programa analitică este necesară o copie simplă doar după -adeverinţa nominală (adică prima pagină);
Adeverinţa de autenticitate a diplomei şi a foii matricole/suplimentului la diplomă eliberate de instituţia de învăţământ superior emitentă - în ORIGINAL;pentru adeverinţele de absolvire nu este necesară prezentarea unei adeverinţe de autenticitate; pentru cetățenii străini, adeverința de autenticitate trebuie să conțină și numărul scrisorii de acceptare la studii/adeverinței de recunoaștere a studiilor în baza cărora au fost acceptați să studieze pe teritoriul României; în caz contrar, se va prezenta de către petent o copie simplă a scrisorii de acceptare/adeverinței de recunoaștere a studiilor.
Documente personale de identificare, în copie simplă:
-actul de identitate al titularului diplomei – buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de şedere în România sau paşaport (aflat în termen de valabilitate);
-certificatul de căsătorie sau de divorţ, când a avut loc o schimbare a numelui;
-actul de identitate al împuternicitului / delegatului / rudei, dacă este cazul;
-copie după documentele care dovedesc gradul de rudenie, dacă este cazul.
Pentru vizarea diplomei de licenţă sau a diplomei de master este obligatorie prezentarea unei copii simple a foii matricole/suplimentului la diplomă.Pentru vizarea certificatului de pregătire a personalului didactic este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei de licenţă dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma de licenţă nu a fost vizată, se va prezenta o copie față-verso a diplomei de licență și o copie față-verso a foii matricole/suplimentului la diplomă.
Pentru vizarea diplomei de master sau a adeverinței de finalizare a studiilor de masterat este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei de licenţă dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma de licenţă nu a fost vizată, se prezent
ă o copie față-verso a diplomei de licență și o copie față-verso a foii matricole/suplimentului la diplomă.Pentru vizarea foii matricole/suplimentului la diplomă este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei dacă aceasta a fost vizată anterior. În cazul în care diploma nu a fost vizată, aceasta se prezentată pentru vizare.Pentru vizarea programei analitice este obligatorie prezentarea unei copii simple faţă-verso a diplomei şi a foii matricole/suplimentului la diplomă dacă acestea au fost vizate anterior. Dacă nu au fost vizate, aceastea vor fi prezentate pentru vizare.Se va verifica de către titular ca toate actele de studii prezentate să fie semnate de către rectorul universităţii şi ştampilate cu sigiliul oficial al universităţii emitente.Aplicarea vizei pe actele de studii poate fi solicitată de către:titularul actului,soţul sau soţia titularului ori o rudă de gradul 1 cu titularul actului (mamă, tată, frate, soră, fiu, fiică) – fără a fi necesară procura special notarială,o altă persoană fizică care prezintă procura notarială specială sau împuternicirea avocaţială; un exemplar original al procurii sau o copie legalizată va rămâne la CNRED,o persoană juridică care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru aplicarea vizei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens,instituţiile de învăţământ superior din România care au acreditarea de funcţionare din partea MEN, pentru absolvenţii cetăţeni străini, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens.În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, este necesar ca aceasta să îndeplinească următoarele condiţii:
-să fie tradusă în limba română şi legalizată,
-să fie apostilată sau supralegalizată de autorităţile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită.
Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/consulului nu trebuiesc traduse sau apostilate/supralegalizate.
Depunerea actelor
Solicitanții pot depune actele de studii la sediul oricărei instituții de învățământ superior de stat din România sau la Centrul Național de Recunoștere și Echivalare a Diplomelor.